ghana-powder-glas

Armband elastiskt av powder glas beads från Ghana

Armband
elastiskt av powder glas beads från Ghana